TUR  ENG


ANA SAYFA KİD HAKKINDA TÜZÜK YÖNETİM ETKİNLİKLER İLETİŞİM      


  TÜZÜK

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1.  Derneğin adı "Klinik İmmünoloji Derneği" dir. Derneğin merkezi Ankara'dır.

DERNEĞİN AMACI
Madde 2. Derneğin amacı ülkemizdeki klinik immünoloji ve immünolojiyle ilgili çalışan bilim dalları ile ilgili bilgi iletişimini sağlamak, bu alandaki çalışma ve araştırmaları geliştirmek, desteklemek ve yeni gelişmeleri üyeleri ile paylaşmak, güncel klinik immünoloji bilgilerinden hekimlerin, sağlık çalışanlarının, hastaların ve toplumun yararlanmasını sağlamak, primer immün yetmezliklerin erken tanı ve etkin tedavi almalarıyla ilgili faaliyetler yapmak, immün yetmezlik hastalarının toplumdaki ve sağlık alanındaki farkındalığını arttırmak, Türk İmmünolojisinin, ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamaktır.
 Bu amaçla:

a. Üyelerinin mesleki açıdan gelişmeleri ve gereksinimlerinin karşılanabilmesi için her türlü destekte (araç, gereç, sarf malzemeleri), bulunur. Ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum, seminer, kurs, vs.) düzenler ve yayınlar yapar.

b. Klinik İmmünoloji ve ilgili bilim dallarında mezuniyet öncesi, uzmanlık ve mezuniyet sonrası kurs, seminer, çalıştay vb. bilimsel, aydınlatıcı aktiviteleri planlar, düzenler ya da düzenlenmesine katkıda bulunur. Lisans programları için önerilerde bulunur. Aktiviteler sonunda belirleyeceği ölçütlere uygun olarak başarı gösterenlere sertifika ve ayni ve/veya nakdi ödül verebilir.

b.  Yasa ve tüzük kurallarına uygun olarak gerekli izinleri almak koşuluyla immünoloji ve ilgili bilim dallarıyla ilişkili ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlara üye olur, bu gibi kuruluşları kurar veya kurulmasına katkıda bulunur.

c.  Amacına yönelik vakıflar ve bu vakıflar nezdinde iktisadi işletmeler kurabilir ya da başka bir vakfın kurucu üyeliğine katılabilir.

d.  Yönetim kurulunun hazırlayacağı yönergelere göre bilimsel araştırmaları destekler ve ödüllendirir. Hizmet ödülleri verebilir. Üyelerine, eğitim ve öğretim faaliyetleri için burs adı altında ayni ve nakdi desteklerde bulunabilir, bilimsel yayın ve çalışmalarını destekler.

e.  Araştırma merkezi ya da laboratuvar, klinik, poliklinik ve hastane kurar ve işletir ya da bu kuruluşları destekler.

f.   Gerektiğinde yurt dışından araştırıcı, eğitici ve konuşmacı davet eder.

g.  gelir sağlama amacına yönelik olarak çeşitli bilimsel ve sosyal etkinliklerde (bilimsel toplantı, piyango, balo, eğlence, temsil, gezi, kermes, sergi, spor yarışmaları, vb.) bulunur.

h. Her türlü, taşınır ve taşınmaz mallar alır ve gereksinim duymadıklarını satar. Taşınır ve taşınmaz malları kiralar ya da kiraya verir. İpotek ve diğer ayni hakları kurar ve kaldırır.

i.  Gelirleri dernek amaçlarına tahsis edilmek üzere iktisadi işletme kurabilir.

j.  Amaçları doğrultusunda kamu oyunu ve ilgili kişi, sağlık çalışanları ve kuruluşları her türlü araçla bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

k. Monografi, kitap, süreli yayın, broşür vb. yayınlar yapar.

DERNEĞE ÜYE OLMA

Madde 3. Derneğin iki türlü üyesi vardır. Asil üye, onursal üye.

a) Derneğe asil üye olabilmek için:
1.  Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
2.  18 yaşını bitirmiş bulunmak,
3.  Klinik immünoloji veya immünolojiyle ilgili bilim alanlarında faaliyet gösteriyor olmak,

Yukarıdaki niteliklere sahip kişiler başvuru formunu doldurarak, dernek üyesi iki kişinin referansı ve bir dilekçe ile Dernek Yönetimine başvururlar. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları izleyen ilk yönetim kurulunda genel kurulda onaylanmaya sunulmak üzere üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu, yazı ile başvuru sahibine bildirir.

b) Onursal üye:
İmmünoloji ve immünoloji ile ilgili alanlarda uluslararası katkılarda bulunmuş dernek üyesi olmayan Türk ya da yabancı bilim adamları Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un 2/3 çoğunluğunun alacağı kararla onursal üye olurlar. Onursal üyelerden ödenti alınmaz. Onursal üyeler Genel Kurul'a oy hakkı olmaksızın katılabilirler.

ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

Madde 4.
Aşağıda belirtilen durumlardan birinin varlığı halinde, üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulu'nca silinir.

a) Üyelikten çıkma:

Üyeler istekleri halinde yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Bu şekilde üyelikten istifa durumunda üyenin  istifa dilekçesi yönetim kurulunca onaylanır ve üyelik sonlanmış olur. Üyelikten istifa edenlerin derneğe olan birikmiş borçları kaldırılmaz.

b) Üyeliğin sona erdirilmesi:

Derneğin gelişmesine, amaçlarına ulaşmasına engel olacak ve saygınlığını zedeleyebilecek eylemlerde bulunmak, Derneğe ödenmesi gereken yıllık ödentiyi beş yıl boyunca ödememek ve Yönetim Kurulu’nun yazılı uyarısı ile öngörülen sürede ödememekte direnmek, Tıbbi ve bilimsel etiğe uymayan davranışlarda bulunmak, verilen görevlerden sürekli kaçınmak, İstifa dışında üyelikten çıkarılmayı gerektiren koşulların varlığında disiplin kurulunun görüşü alınır ve genel kurul kararı ile sonuçlanır. İstifa ve ödenti borcu nedeniyle üyeliği sonlandırılanlar en erken bir yıl sonra üyeliğe başvurabilirler. Yeniden üyelik işlemleri ödenti borçları ve varsa yasal faizi ödendikten sonra başlar.

YILLIK ÖDENTİ

Madde 5.
Derneğin üyeleri yönetim kurulunca belirlenecek yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdür. 67 yaşına girmiş üyelerden ödenti alınmaz. Giriş aidatı alınmayacaktır.

DERNEK GÖREVLİLERİ

Madde 6.
Dernek hizmetlerini yürütmek amacıyla gerektiği sayıda görevli yönetim kurulu tarafından atanabilir. Yönetim kurulu bu görevlilerin ücretlerini, vasıf, çalışma koşulları ve sürelerini dikkate alarak belirleme yetkisine sahiptir.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 7.
Derneğin organları: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu'dur.

GENEL KURUL

Madde 8.
Derneğe kayıtlı üyeler Genel Kurul'u oluştururlar. Genel Kurul'un başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
1.     Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini üç yıl süreyle seçer.
2.     Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini üç  yıl süreyle seçer.
3.     Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerini üç yıl süreyle seçer
4.     Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilip verilmeyeceğini ve verilecekse bu ücret ile her türlü ödenek yolluk ve tazminatları belirler,
5.     Yönetim Kurulu'nun yıllık çalışma raporu ile Denetleme Kurulu raporunu görüşerek Yönetim Kurulu'nu aklar.
6.     Sorumlu görülen Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri hakkında dava açılmasına ve seçim zamanı gelmemiş ise işten el çektirilmelerine ve yeniden seçime karar verir.
7.     Yönetim Kurulu'nun önereceği bütçe ile çalışma programını olduğu gibi ya da değiştirerek kabul eder.
8.     Gerektiğinde Dernek tüzüğünde gerekli değişiklikleri yapar ve Derneğin feshine karar verir.
9.     Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da varolan taşınmaz malların satılması için Yönetim Kurulu'na yetki verir.
10.  Derneğin yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ya da ayrılması konusunda karar verir.
11.  İktisadi işletme kurulmasına karar verir,
12.  Amacına yönelik vakıflar ve bu vakıflar nezdinde iktisadi işletmeler kurabilir ya da başka bir vakfın kurucu üyeliğine katılabilir Bu tüzükte ya da mevzuatta Genel Kurul'ca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

GENEL KURUL TOPLANTISI

Madde 9.
Olağan Genel Kurul toplantısı üç yılda bir Mayıs ayında yapılır.
Yönetim ya da Denetleme Kurulu'nun gerekli gördüğü durumlarda veya derneğin toplam asil üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu'nun çağrısı ile Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi Yönetim Kurulu'nca düzenlenir. Genel Kurul toplantısı, toplantı tarihinden en az on beş gün önce toplantı günü, saati, yeri ve gündemi katılacak üyelere duyurulur. Bu duyuruda belirlenen toplantı tarihinde çoğunluk sağlanamaması durumunda, iki toplantı tarihi arasında en az bir haftalık bir süre bulunmak koşuluyla, ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir.

Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma nedenleri de belirtilmek suretiyle, toplantı duyurusunun yapıldığı yöntemle üyelere duyurulur. İkinci toplantı geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul toplantısı Dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu dernek merkezinden başka bir yerde olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına karar verebilir. Bu durumda belirlenen yer toplantı tarihinin en az kırkbeş gün öncesinde ulusal bir gazetede ilan edilir ve üyelerin dernek nezdindeki yazılı posta ve /veya eposta adreslerine bildirilir. Genel Kurul Toplantısı Klinik İmmünoloji Kongresi sırasında önceden belirlenen koşullara uygun olarak yapılabilir.

Genel Kurul, Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise, ikincisinde çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurul'a katılacak üyeler Yönetim Kurulu'nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Gereken katılımcı sayısına ulaşılmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere üyeler arasından açık oy ile bir divan başkanı ve iki yazman seçilir. Toplantıyı genel kurul başkanı yönetir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenleyerek Başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu'na verilir.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme alınır.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. .

YÖNETİM KURULU

Madde 10.
Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Asil üyeler Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sayman ve üç üyeden ibarettir. Yönetim Kurulu üyeleri ve yedekleri Genel Kurul tarafından her biri tek tek gizli oyla seçilir.

Asil üyeliklerde boşalma olma durumunda birinci yedek üye göreve çağrılır. Yedek üyenin görevi yönetim kurulu tarafından belirlenir ve gerekirse yönetim kurulu içerisinde görev değişikliğine gidilebilinir. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda Dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine dernek merkezinin bulunduğu yerin sulh hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul'u toplamakla görevlendirir. .

YÖNETİM KURULU'NUN YETKİ VE GÖREVLERİ

Madde 11.
Yönetim Kurulu en az 6 ayda bir Başkanın çağrısı ile dernek merkezinde, varsa iktisadi işletmenin bulunduğu yerde veya toplantı için uygun bulunan başka bir yerde toplanır ve gündemdeki konuları karara bağlar. İvedilikle karar verilmesini gerekli kılan haller dışında, yönetim kurulu toplantı yer ve zamanının en az on gün önce üyelere duyurulması gerekir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç toplantıya mazeretsiz katılmayan Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu'nun görev süresi üç yıldır. Üç yılda bir yapılan her olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu seçimi yenilenir. Aynı üyeler Yönetim Kurulu'na ve diğer kurullara yeniden seçilebilirler. Dernek başkanlığı en fazla dört dönem yapılabilir.

Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:
a.     Derneği her alanda temsil etmek ya da bu konuda Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da birkaçına yetki vermek,
b.     Derneğin amaçları doğrultusunda her türlü çalışmada bulunmak,
c.     Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,
d.     Görev dönemine ilişkin çalışma raporunu ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak,
e.     Genel Kurul'ca alınan kararları uygulamak,
f.      Üye olmak isteyenlerin başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak,
g.     Derneğin bilimsel etkinliklerinin yürütülmesi için bilimsel alt komiteler oluşturmak, var olan alt komiteleri ortadan kaldırmak, denetlemek ve bu amaca yönelik yönergeler hazırlamak,
h.     Gerektiğinde üyelere uyarıda bulunmak, Disiplin Kurulu'na göndermek ve disiplin kurulu kararlarında önerilmesi halinde üyeliklerine son vermek,
i.      Ulusal ya da uluslararası kongre ya da her türlü diğer bilimsel toplantıların yapılmasını kararlaştırmak ve bu etkinlikleri düzenlemek,
j.      Tüzük değişikliği gerektiğinde önerilerini Genel Kurul'a sunmak,
k.     Dernek iktisadi işletme yönetim kurulunu atamak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve diğer tüm işlemleri yapmak veya yaptırmak,
l.      Dernek amaçları doğrultusunda her türlü gayrimenkulu kiralamak veya kiraya vermek, ödünç almak ve benzeri şekillerde kullanım haklarını edinmek,
m.   Bu tüzükte ya da mevzuatta Yönetim Kurulu'nca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN YETKİ VE GÖREVLERİ

Madde 12.

1.    Başkan: Derneğin idari ve bilimsel temsilcisidir. Gerekli gördüğü zaman Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim Kurulu'nun vereceği yetkiye dayanarak Dernek adına borç ve hak sağlayıcı işlemler yapar. Dernek yararına gördüğü işlemleri gerçekleştirir. Dernek adına bankalarda hesap açıp kapatmaya, bu hesaplardan ilgilisi ile birlikte para çekmeye yetkilidir.

2.    Başkan Yardımcısı: Başkana yardım edip, yokluğunda görevlerini üstlenecektir.

3.    Sekreter: Derneğin üye kayıt defterini ve gelen-giden evrak defterini tutar, yazışmaları yapar, dosyaların düzenli tutulmasını, Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanmasını sağlar.

4.    Sayman: Derneğin Gelir-Gider defterini, Bütçe defterini ve Demirbaş defterini tutar. Tahmini gelir ve gider bütçesini hazırlar. Derneğin mali durumunu yönlendirir. Sarf ve gelir belgelerini düzenli biçimde korur. Ödemelere ait belgeleri, ödenti, bağış ve. benzeri gelirlere ilişkin makbuzları imzalar. Toplanan paraları Yönetim Kurulunca belirlenen bankalara yatırır. Yönetim Kurulu'na bu işlemler konusunda bilgi verir. .

DENETLEME KURULU

Madde 13.
Denetleme Kurulu'nu oluşturmak üzere Genel Kurul tarafından üyeleri arasından açık oyla üç asil ve üç yedek üye seçilir. Asil üyeler aralarından birini başkan olarak seçerler. Denetleme Kurulu en az altı ayda bir toplanarak gereken incelemeleri yapar. Derneğin gelir ve giderlerini, hesaplarını denetler, saptamalarını Yönetim Kurulu'na bildirir. İki yıllık faaliyet dönemi sonunda elde ettikleri bilgileri içeren bir rapor hazırlayarak Kurul toplantısına sunulmak üzere Yönetim Kurulu'na verir. Gerektiğinde Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırır.

DİSİPLİN KURULU

Madde 14.
Disiplin Kurulu Genel Kurul tarafından açık oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul üyeleri aralarından birini başkan olarak seçer.

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından gönderilen dernek üyelerine ilişkin şikayetleri inceler, soruşturur, suçlanan üyenin yazılı ve gerektiğinde ayrıca sözlü savunmasını alır ve sonunda bir karara bağlar. Kararlar üyenin aklanması ya da disiplin cezası verilmesi şeklinde olur. Disiplin cezaları arasında yazılı uyarma, yazılı kınama, dernek üyeliğinin geçici bir süre dondurulması ve üyeliğin sonlandırılması yer alır.

Disiplin cezaları Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Disiplin kurulunun görevleri bir yönerge ile ayrıntılı olarak belirlenir.

DERNEK TÜZÜĞÜ'NÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 15.
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 16.
Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin denetimi denetim kurulu tarafından yılda en az bir defa yapılır. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir .

DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİ

Madde 17.
Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
1.    Üyelerden alınacak ödentiler,
2.    Bağış ve yardımlar
3.    Dernek tarafından düzenlenecek konser, kermes, sergi, konferans, seminer, kongre, kurs, ders notları ve kitap basımı, piyango, spor yarışması, balo, eğlence, temsil ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
4.    Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
5.    İktisadi işletme gelirleri

Madde 18.
Derneğin giderleri şunlardır:
a.      Genel Kurul giderleri,
b.      Toplantı giderleri,
c.      Yayımlanacak kitap ve benzeri basılı materyal giderleri,
d.      Dernek amaçlarına uygun her türlü faaliyetin gerektirdiği diğer giderler. Dernek mal ve hizmet alımlarını saydam, rekabete açık, eşitlik ve güvenilirlik ilkelerine uygun biçimde dernek menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİNİN İZLENMESİNDE UYULACAK İLKELER

Madde 19.
Derneğin her türlü geliri, 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun şekilde alındı belgesi ile, her türlü gideri de harcama belgesi ile belgelendirilir. Alındı belgelerinde ilgilisinin açık kimliği ve imzası bulunacaktır. Bankalar aracılığı ile gelir toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin beş yıl saklanması zorunludur. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile mevzuatın öngördüğü koşullar dikkate alınarak bastırılır.

Dernek adına bağış, yardım toplamaya yetkili kişi veya kişiler Yönetim Kurulu'nca belirlenerek açık kimlikleri mahalli mülki amirliğine bildirilecektir. Adlarına düzenlenecek onaylı ve resimli kimlik kartlarıyla (yetki belgesi) ancak bu kişi veya kişiler ödenti, bağış, yardım ve benzeri gelirleri toplamaya yetkilidirler. Bunlar dışında kimse para toplamaya yetkili değildir .

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 20.
Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31.Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına  dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur .

KAYIT USULÜ

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esnasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1,2 ve 3. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır

Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya  başlamadan önce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

DUYURU VE BİLDİRİMLER

Madde 21.
Dernek tarafından üyelere yapılacak tüm duyuru ve bildirimler üyelerin dernek kayıtlarındaki posta veya elektronik posta adreslerine yapılacaktır. Adres değişiklikleri üye tarafından derneğe bildirilmek zorundadır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

Madde 22.
Derneğin feshine Genel Kurul tarafından karar verilir. Bunun için Genel Kurul'un üye tam sayısının üçte ikisinin katılımıyla toplanması gerekir. İlk toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamaması halinde Genel Kurul ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Feshe ilişkin karar, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilir. Fesih kararı Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

Her ne sebeple olursa olsun, fesih halinde Derneğin mal, para ve haklarının tasfiye şekli Genel Kurulca bu hususta alınacak karar uyarınca gerçekleştirilir. Derneğe ait mal ve paralar Türk Tıp Derneklerinden birine intikal eder. Dernek Denetleme Kurulu tasfiye işlemini yapmakla yükümlüdür

DERNEĞİN BORÇLANMASI

Madde 23.
Dernek üçüncü şahıslardan borç almaz.

ŞUBE AÇILMASI

Madde 24.
Şube açılmayacaktır.

TÜZÜKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR

Madde 25.
Bu tüzükte yer almayan konularda 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCU ÜYELER

Madde 26.
Bu derneğin kurucu üyeleri şunlardır:

    Prof. Dr. İlhan Tezcan

    Prof. Dr. Aydan İkincioğulları

    Prof. Dr. Necil Kütükçüler

    Prof. Dr. Mustafa Yılmaz

    Prof. Dr. İsmail Reisli

    Doç. Dr. Caner Aytekin

    Dr. Çağman Tan (PhD)